Vad Betyder Extremism? Förklarat!

apocalypse 2273069 1280

Ordet ”extremism” kommer från latinets ”extremus” och ”extremitas” och betyder extrem, mest avlägsna, men också gräns eller kant. Generellt sett beskriver termen något som går utöver det ”normala” och ”vanliga”.

I politisk mening avser extremism positioner som ligger i yttersta utkanten av respektive politiskt ställningstagande, det vill säga mest ”höger” eller ”vänster”. Personer med en radikal religiös attityd som vill använda vapenmakt och terror för att omvända icke-troende eller människor av annan tro och upprätta en stat enligt sina strikta religiösa regler kallas också för extremister. I detta sammanhang talar man ofta om ”religiös fundamentalism”.

Politiska extremister tolererar vanligtvis inte olika åsikter och står upp för idéer som inte är förenliga med demokratins regler. Så staten försöker bekämpa sådana politiska extremister eftersom den fruktar att sådana partier och grupper och deras anhängare äventyrar den demokratiska ordningen.

En ledstjärna för detta är ”Ingen tolerans för demokratins fiender” – det innebär att trosuppfattningar som vill avskaffa den demokratiska styrelseformen med fria val, åsikts- och tryckfrihet och vissa grundläggande rättigheter som gäller inte kommer att tolereras. till alla människor.

De flesta länder har myndigheten som ska övervaka personer och parter som kan utgöra ett hot mot den statliga ordningen från extremister. Om grundlagsskyddsämbetet anser att vissa personer eller partier vill ha en annan styrelseform övervakas dessa personer.

Personer eller partier stämplade som vänsterextremister och högerextremister är måltavlor för säkerhetspolisen i Sverige. Om det finns skäl som motiverar ett förbud mot politiska grupper och partier, beslutar man om eventuella åtgärder.

By Lars Hjälmered

Lämna ett svar

Relaterade inlägg