Vad är Demokrati? Allt du Bör Veta

election 4114327 1280

Demokrati är en typ av styrning där folket har makten att överväga och bestämma lagar (direkt demokrati) eller att välja representanter för att göra det (representativ demokrati).

Vem som anses vara en medlem av ”folket”, och hur auktoritet delas eller delegeras av folket, har utvecklats genom tiden och i varierande takt i olika nationer, men med tiden har fler och fler medborgare i demokratiska länder varit inblandade.

Mötesfrihet, föreningsfrihet och yttrandefrihet, inkludering och jämlikhet, medborgarskap, samtycke från de styrda, rösträtt, frihet från omotiverat statligt förnekande av rätten till liv och frihet och minoriteters rättigheter är alla väsentliga delar av demokratin.

Vad är demokrati?

En regeringsform där de styrande väljs av folket kallas demokrati. En av de viktigaste faktorerna för alla demokratier är att människor väljer regeringen. Demokrati hjälper eleverna att avgränsa mellan demokratiska och icke-demokratiska regeringar.

Till exempel, från den icke-demokratiska regeringen väljer folk inte regler i Myanmar. Ansvarig för landets armé tog över som härskare och i detta beslut sa folk ingenting. Diktatorer som Pinochet (Chile) väljs inte av folket och detta gäller även för monarkier (även om många monarker i demokratier generellt inte har någon makt, som i sverige). Kungen av Saudiarabien däremot styr för att de är födda i kungafamiljen, inte på grund av villkoret att folk väljer dem eller väljer dem att regera.

Varför demokrati?

Demokrati är viktigt av följande skäl:

 • Kvaliteten på beslutsfattandet, som bygger på samarbete och debatt, kommer att förvåna dig. Ett demokratiskt beslut kräver ett stort antal människor, samtal och sammankomster. En grupp människor kan peka ut potentiella misstag i alla beslut om de slår samman sina sinnen. När majoriteten av besluten fattas genom diskussion minskar chanserna att nå förhastade eller riskfyllda slutsatser. Människor har rätt att protestera och till och med tvinga regeringen att ompröva sitt beslut om det inte uppfyller deras förväntningar.
 • Låter invånarna uttrycka sina tankar, vilket säkerställer att alla medborgare har vissa grundläggande rättigheter. Om deras preferenser inte förverkligas, har medborgarna i en demokrati friheten att välja och ändra sina företrädare. Alla riksdagsledamöter har rätt att säga sina tankar. Det säkerställer att medborgarna är fria att utöva vilken religion de väljer.
 • I en demokrati finns det ingen garanti för att misstag inte kommer att begås. Ingen regering, oavsett hur mäktig, kan säkerställa det. Misstag kan inte döljas under långa perioder i en demokrati. Det finns ett forum för offentlig debatt och korrigering av dessa felaktigheter. Antingen måste makthavarnas beslut ändras eller så måste de ersättas. En icke-demokratisk regering kunde inte tillåta detta att hända.
 • Det höjer medborgarnas värdighet eftersom det bygger på principen om politisk jämlikhet. Alla medborgare har samma status, oavsett om de är rika eller fattiga, utbildade eller outbildade. Individer är härskare om de inte är undersåtar av en kung. Monarken måste styra eller agera i enlighet med folkets önskemål och krav. Om folket inte gillar monarken kan val hållas för att ersätta honom.

Demokratins kännetecken

Konstitution/grundlag:

Det är en högsta lag i landet som anger regeringens grundläggande rättigheter och viktiga skyldigheter. Inskrivet i konstitutionen inkluderar medborgerliga och politiska rättigheter och begränsningar av statsmakt.

Det spelar en viktig betydelsefull roll i alla demokratier för att säkerställa att inte makmissbruk eller grundläggande förändringar kan ske så lätt.

Alla medborgare i landet tillhandahåller lika villkor och kräver strävanden som säkerställer vanliga människors behov och välfärd.

Olika organ inom styrningen av ett land fördelar makten och minskar risken för maktmissbruk.

Folksuveränitet: Ansvaret för makten ligger på de vuxna samhällsmedborgarna i en demokrati som fritt får engagera sig i urvalet av processer för att fritt kunna välja sina egna valföreträdare genom omröstning eller val. Den har ett huvudmål och dess syfte har varit att visa på demokratins betydelse.

Alla regeringar och ledare som demokratiska principe måste alltid få sin makt från folket.

En process som äger rum vart fjärde till vart femte år kallas val, vilket ger dem möjligheten att helt och hållet välja, ersätta eller återvälja parlamentsledamöter och regeringstjänstemän.

Majoritetsstyre: Den följer majoritetsstyres beslutsfattande synsätt i det sätt som det bearbetas i demokrati och fokuserar på individuella mänskliga grundläggande rättigheter inom samma stat och land.

Alla kritiska nivåer av den liberala regeringen verkar inom demokratiernas gränser och är tillgängliga för allmänheten, befolkningen och människor säkerställer detta. Av majoriteten är lagstiftaren ansvarig för att lagarna antas.

För människorna i demokratin decentraliserar den centralförvaltningen på olika lokala och regionala nivåer där regeringar på alla nivåer är ansvariga och tillgängliga.

Besluten fattas av den verkställande makten och även av majoritetsstyre. Majoriteten fattar sina avgöranden och domar för Högsta domstolen. Det inkluderar också minoriteternas synpunkter och önskemål medan majoriteten fattar beslut.
Den fattade beslut i samförstånd och tillmötesgick både majoriteten och oppositionen.

Rättigheter: Att skydda alla medborgares mänskliga rättigheter är det primära målet för demokratier.
Detta inkluderar yttrandefrihet, jämställdhet, Frihet att välja religion, Frihet att delta och organisera kulturella, ekonomiska och politiska evenemang i samhället inkluderar detta.

För att ställa upp i valen bör människor i rätt åldrar tillåtas och vilja göra det.

Alla medborgare som uppfyller specifika kriterier kan delta i valet om en åldersgräns bestäms av demokratin.

Demokrati är en regering där makt och medborgerligt ansvar utövas av alla medborgare, direkt eller genom deras fritt valda representanter.

Demokrati är en uppsättning principer och praxis som skyddar mänsklig frihet; det är institutionaliseringen av friheten.

Demokrati vilar på principerna om majoritetsstyre, tillsammans med individuella och minoriteters rättigheter. Alla demokratier, samtidigt som de respekterar majoritetens vilja, skyddar nitiskt individers och minoritetsgruppers grundläggande rättigheter.

Demokratier skyddar sig mot allsmäktiga centralregeringar och decentraliserar regeringen till regionala och lokala nivåer, med förståelse för att lokala myndigheter måste vara så tillgängliga och lyhörda för folket som möjligt.

Demokratier förstår att en av deras främsta funktioner är att skydda sådana grundläggande mänskliga rättigheter som yttrandefrihet och religionsfrihet; rätten till lika skydd enligt lag; och möjligheten att organisera och delta fullt ut i samhällets politiska, ekonomiska och kulturella liv.

Demokratier genomför regelbundna fria och rättvisa val som är öppna för alla medborgare. Val i en demokrati kan inte vara fasader som diktatorer eller ett enda parti gömmer sig bakom, utan autentiska tävlingar om folkets stöd.

Demokratin utsätter regeringar för rättsstatsprincipen och säkerställer att alla medborgare får lika skydd enligt lagen och att deras rättigheter skyddas av rättssystemet.

Demokratier är mångfaldiga och speglar varje nations unika politiska, sociala och kulturella liv. Demokratier vilar på grundläggande principer, inte på enhetliga metoder.

Medborgare i en demokrati har inte bara rättigheter, de har ansvaret att delta i det politiska systemet som i sin tur skyddar deras rättigheter och friheter.

Demokratiska samhällen är engagerade i värderingarna tolerans, samarbete och kompromisser. Demokratier inser att att nå konsensus kräver kompromisser och att det kanske inte alltid är möjligt. Med Mahatma Gandhis ord, ”intolerans är i sig en form av våld och ett hinder för tillväxten av en sann demokratisk anda.”

Sammanfattning av demokrati

Demokrati är en regeringsform där:

 • Härskare som väljs av folket fattar alla viktiga beslut;
 • Val erbjuder ett val och en rättvis möjlighet för folket att förändra de nuvarande härskarna;
 • Detta val och möjlighet är tillgängligt för alla människor på lika villkor; och
 • Utövandet av detta val leder till en regering begränsad av grundläggande regler i konstitutionen och medborgarnas rättigheter.

Argument mot demokrati

 • Instabil: Olika ledare väljs efter ett visst tidsintervall.
 • Brist på moral: Demokrati innebär politisk konkurrens och maktspel
 • Långsamt: På grund av många inblandade
 • Dåliga beslut: Folkvalda ledare är omedvetna om människors bästa
 • Korruption: På grund av valkonkurrens
 • Beslut: Vanliga människor ska inte bestämma själva eftersom de inte vet vad som är bra för dem

Argument för demokrati

 • Mer ansvarsfulla: Ledare måste svara på folkets behov. På grund av detta har ett oberoende och demokratiskt land, som Indien, reagerat bättre på matbrist än Kina.
 • Tillhandahåller metod för att hantera skillnader och konflikter: I ett socialt mångfaldigt land är det sannolikt att skillnader och konflikter uppstår. Först när man vet att ingen är en permanent vinnare eller förlorare kan vi fredligt lösa sammandrabbningar.
 • Förbättrad kvalitet på beslutsfattandet: På grund av samråd och diskussion i en demokrati och många människors engagemang är det lättare att påpeka misstag i alla beslut.
 • Förbättring av medborgarnas värdighet: Eftersom alla behandlas lika och varje person i en demokrati är en härskare själv, är människor ansvariga för sitt eget beteende.
 • Rättelse av misstag: I en demokrati kan misstag inte döljas för fel utan diskuteras och korrigeras offentligt.

Bredare betydelser av demokrati

 • Representativ demokrati är den vanligaste formen av demokrati i den moderna världen. Detta system innebär att vanliga människor väljer tjänstemän att representera dem.
 • Demokrati kan användas för att beskriva en ideal standard som alla demokratier måste sträva efter att bli.
 • Till skillnad från i monarki eller diktaturer måste alla medborgare visa aktivt politiskt deltagande för att göra ett land mer demokratiskt
By Lars Hjälmered

Lämna ett svar

Relaterade inlägg