Vad är Representativ Demokrati?

capital hill 2645396 1280

En representativ demokrati är ett system där medborgare i ett land röstar på regeringsrepresentanter för att hantera lagstiftning och styra landet å deras vägnar. Det är motsatsen till direkt demokrati, där allmänheten får rösta om lagar som ska antas och andra frågor; och autokrati, där en diktator har absolut makt och folket inte har något att säga till om i hur ett land styrs.

Hur fungerar en representativ demokrati?

USA, Storbritannien och Indien, Sverige, är alla exempel på representativa demokratier (och många andra länder över hela världen följer denna modell.) De flesta representativa demokratier har flerpartival. Den makt som företrädare har i en liberal representativ demokrati måste balanseras, varför de flesta av dem har någon form av åtgärd på plats:

Representativ demokrati är en grundlag som anger hur mycket makt företrädare får göra anspråk på.

En representativ demokrati är ungefär som en demokrati; det tillåter dock medborgare som är valda att representera de andra medborgarna i regeringsprocesser.

De som representerar är vanligtvis inte involverade i processer som är direkt relaterade till lagstiftning.

Representativa demokratier har blivit ganska populära och ses ofta i regioner som är hem för ett stort antal medborgare. Det finns en baksida med denna typ av demokrati – rädslan för att företrädarna inte ska representera de medborgare som de tjänar på ett korrekt sätt.

En representativ demokrati och direkt demokrati är väldigt lika. Båda har personer röstat in för att fungera som representanter. Men i en direkt demokrati utarbetar medborgarna själva lagförslag och driver dem till att bli en omröstningsfråga. I en representativ demokrati tar dock företrädarna hand om dessa processer för medborgarna. Representanterna har vanligtvis den utbildning de behöver för att vara mycket effektivare än vanliga medborgare.

Det bör noteras att inte alla representanter har den utbildning som de förväntas ha. Istället väljs ofta företrädare utifrån deras övertygelser och åsikter. När detta händer tenderar demokratin att bli ensidig. Faktum är att företrädarna själva ofta samlas för att se till att deras egna behov tillgodoses före medborgarnas behov som de ska företräda.

Det finns flera villkor som måste uppfyllas för att en representativ demokrati ska fungera effektivt. Till att börja med måste de personer som väljs till representanter vinna sin representationsstatus genom en genuin tävling. När folk känner att valen är riggade, tappar de allt förtroende för sina regeringar. För det andra måste det finnas en öppen och fri kommunikation mellan företrädare, medborgare och press. Och slutligen måste medborgarna känna att deras röster har betydelse; de måste förstå att representanterna de röstar in kommer att göra skillnad.

Representativ demokrati på jobbet

I jämförelse med direkta demokratier är representativa demokratier mycket mer populära. Det finns många länder över hela världen som verkar enligt en representativ demokrati, inklusive USA, Storbritannien och Indien. Faktum är att USA är ett av de äldsta exemplen på representativ demokrati, och det inkluderar en stor centralregering som har mindre former av delstatsregeringar som verkar inom sig själv. De statliga och lokala myndigheterna som skapas fungerar på olika sätt, men de måste alla följa federala lagar och förordningar.

Definition av representativ demokrati

Denna regeringsform består av medborgare som väljer tjänstemän (ledare) för att representera sina önskemål och få sina åsikter delade i en organiserad regering. I detta regeringssystem utövar medborgarna sin makt genom att rösta och kontakta förtroendevalda som sedan är ansvariga för att rösta om lagar och statens angelägenheter. Detta skiljer sig från en direkt demokrati, där medborgarna har mer kontroll och större ansvar.

Representativ demokrati vs. direkt demokrati

I motsats till representativ demokrati, i en direkt demokrati, röstar faktiskt medborgarna om all politik och alla lagar. Med en stor befolkning skulle det vara mycket utmanande och ineffektivt att få alla medborgare att studera, delta och rösta i varje enskild fråga som ett samhälle står inför. De antika grekerna och romarna tillskrivs många försök att ge sina medborgare rösträtt och makt.

Skillnaden mellan direkta och representativa demokratier

Den grundläggande skillnaden mellan direkta och representativa demokratier är folkets roll i regeringen. I en direkt demokrati föreslår och röstar folket om statens regler och lagar. Däremot, i en representativ demokrati, väljer väljarna representanter som sedan röstar om statens lagar och regler.

Syftet med representativ demokrati

Det finns en stor chans att du lever i en representativ demokrati. Ungefär 60 % av världens länder klassas som representativa demokratier. Länder som USA, Kanada, Storbritannien och Tyskland är exempel på nationer med denna typ av regering.

Vilka är de grundläggande egenskaperna du hittar i länder med denna form av regering?

  • Ett system med fria och rättvisa val där politiska kandidater tävlar om rösterna.
  • Ett system av regler och krav för att avgöra vilka medlemmar i ett samhälle som klassas som medborgare med rösträtt.
  • En metod för kommunikation mellan medborgare och förtroendevalda och kommunikation genom pressen.
  • Medborgarnas förmåga att påverka den politiska processen och säkerställa att deras röster räknas under etablerade val.

Inom representativa demokratier delas makten vanligtvis mellan lagstiftande, verkställande och rättsliga grenar med ett system av kontroller och avvägningar för att säkerställa att en regeringsgren inte blir för mäktig. Denna maktdelning kan innefatta specifika roller, funktioner, befogenheter och processer för att hålla andra grenar ansvariga.

By Lars Hjälmered

Lämna ett svar

Relaterade inlägg