Vad är Centralism? Demokratisk Centralism

parliament 317085 1280

Du har säkert hört orden ”central” eller ”centrum” mer än en gång eller använt dem själv. Dessa termer kan härledas från det latinska ordet centralis, som betyder ”i mitten” eller ”belägen i mitten”. ”Central” kan också betyda ”huvudman”, såsom i termen ”central myndighet”. Eftersom denna myndighet då utgör centrum och därför är den viktigaste, d.v.s. ”huvudmyndigheten”. Också i vår vardag hittar vi ord där termen förekommer. Till exempel ser ”centralvärmen” till att hela huset är behagligt varmt under kalla dagar.

Centralism inom politiken

Ordet ”centralism” innehåller också den term som främst används inom politiken. Det innebär att landet styrs centralt. Till exempel fattas beslut huvudsakligen av en ort eller en politisk grupp. Detta innebär också att självständigheten att agera för andra är kraftigt begränsad i en centraliserad stat.

Kraften är mycket koncentrerad och ibland bara med en enda person. Då likställs termen med ”absolutism”, en regeringsform där det bara fanns en ensam härskare. En sådan härskare var den berömde ”solkungen”, Ludvig XIV (”den fjortonde”), som regerade över Frankrike på 1600-talet och dominerade hela Europa. En annan centraliserad regeringsform fanns till exempel i det socialistledda DDR, där ett enda parti, ”Tysklands socialistiska enhetsparti” (SED), hade ansvaret.

Men det finns också demokratiska länder som styrs centralt. Då innebär det att många politikområden beslutas och organiseras från ett centrum. Kommuner och regiondistrikt har knappast några befogenheter att fatta egna beslut.

Men om även regionala distrikt får fatta egna beslut så kallas detta för ”decentralisering”, det vill säga makten går bort från centrum och fördelas även till mindre samhällen. Så är fallet i till exempel Tyskland, eftersom det finns självständigt styrda federala stater som fattar många politiska beslut som påverkar deras region.

Man talar också om ”federalism”.  Sverige och Danmark är till exempel länder som är centraliserade. Och Frankrike är också en demokratisk stat som styrs centralt och vars politiska centrum ligger i huvudstaden Paris. Detta kan också ses mycket väl i trafikdirigeringen: alla vägar i landet är ordnade i en stjärnform runt Paris centrum. Sedan 1982 har dock försök gjorts i vårt grannland Frankrike att decentralisera politiska händelser, det vill säga att fördela mer makt och ansvar till samhällena.

Vinsten och fördelen med decentralisering är att enskilda regioner och deras invånare får mer inflytande över frågor som direkt berör dem och makten är jämnare fördelad, vilket stärker demokratin. Men det kan också finnas nackdelar om kommunerna får mer politiskt oberoende: i Tyskland kritiseras till exempel ofta att varje förbundsstat har olika skol- och utbildningssystem.

Detta är inte bara förvirrande, utan också problematiskt, till exempel när en elev flyttar till en annan delstat och byter skola.

Detta försvårar också besluten när de enskilda förbundsstaternas regeringar och den federala regeringen ska förhandla med varandra i politiska frågor. Det är också förenat med högre kostnader om både den federala regeringen och de enskilda federala staterna har var sin regering, parlament och administration.

By Lars Hjälmered

Lämna ett svar

Relaterade inlägg