Vad är en Autokrati? Auktoritärt Ledarskap

business 2879465 1280

En autokrati kan definieras som ett regeringssystem där den högsta politiska makten eller den styrande makten är koncentrerad i händerna på en person, vars beslut är varken föremål för externa juridiska begränsningar eller reguljära mekanismer för folklig kontroll.

Autokratiskt ledarskap, även känt som auktoritärt ledarskap, kännetecknas av individuell kontroll över alla beslut och lite input från gruppmedlemmarna. En enda person har makten att bedöma allt och det finns ingen annan överordnad post att ifrågasätta hans beslut.

Det vanligaste är att de autokratiska ledarna gör val baserat på sina egna idéer och bedömningar och sällan accepterar råd från anhängare. Autokratiskt ledarskap innebär absolut, auktoritär kontroll över en grupp och involverar inte någon annan i beslutsprocessen.

Den autokratiska stilen är en av de mest erkända formerna av styrande ledarskap som lägger tonvikt på beslut av en enda person.

Den autokratiska stilen verkar motsäga många moderna arbetsmiljöer som betonar lagarbete, gruppinsatser och delat beslutsfattande.

Men det är också uppenbart att vissa förhållanden och specifika branscher, såsom militär, tillverkning och konstruktion, är framgångsrika endast när en ledare tar sträng kontroll och fattar de flesta av besluten.

Egenskaper för autokratiskt ledarskap

Några av de primära egenskaperna hos autokratiskt ledarskap inkluderar:

 • Lite eller försumbar input från gruppmedlemmen, och ingen auktoritet i beslutsprocessen
 • Ledarna fattar besluten själva.
 • Gruppledare dikterar alla arbetssätt och processer.
 • Gruppmedlemmar får sällan förtroende för beslut eller viktiga uppgifter.
 • Ledaren bör vara strikt och behärska varje beslut.
 • Arbetssättet bestäms av ledaren.

Autokratins historia

Vissa historiska slaviska monarker, som ryska tsarer och kejsare, inkluderade titeln ”Autokrat” som en del av sina officiella stilar, vilket skiljer dem från de konstitutionella monarker på andra håll i Europa. Den autokratiska ledarskapsstilen beskrevs först av Lewin, Lippitt och White 1938, tillsammans med det demokratiska ledarskapet och laissez-faire ledarskapsstilarna.

Höjdpunkterna i denna ledarstil inkluderar ägarens regler, det finns begränsad personalinsats och arbetsmetoder definieras av ägaren. Det finns mycket liten flexibilitet för att fatta beslut och det är strikta regler för att tillåta full kontroll. Den autokratiska ledarstilen kallas ibland också för den direktiverande ledarstilen och även diktaturen.

Kännetecken för den autokratiska regeln inkluderar chefens idéregel; det är begränsad medarbetarinsats och arbetssätten dikteras till chefen eller ledaren själv. Det finns liten flexibilitet i beslutsfattandet och reglerna följs strikt, vilket ger företagets ledare full kontroll.

Denna typ av ledarkraft, manipulation eller tvång att använda kommer sannolikt att uppnå företagets mål. Tanken är att anställda eller följare inte ska litas på av ledaren, bara kontrolleras. Denna form av kontroll eller auktoritet kan ses som en diktatur. Denna typ av ledare kommer sannolikt att använda våld, manipulation eller tvång för att uppnå sina mål.

Fördelar med autokrati

Även om autokratiskt ledarskap kan anses vara ett ledarskap av diktatortyp, kan det ändå vara fördelaktigt i vissa fall, till exempel när beslut måste fattas snabbt utan att samråda med en stor grupp människor. Vissa projekt kräver ett starkt ledarskap för att få saker gjorda snabbt och effektivt, i dessa situationer finns det ett starkt behov av en autokratisk regel.

Autokratiskt styre betecknas av den starka ledaren som har en stark viljestyrka och har full kontroll över situationen omkring honom. På områden som rör vissa militära beslut eller beslut i personliga affärer är alltså envälde något som spelar en stor roll.

En stark ledare som använder en autokratisk stil kan framgångsrikt ta ansvar för gruppen, tilldela uppgifter till olika medlemmar och fastställa fasta deadlines för projekt som ska slutföras. Därav resultatorienterade projekt med specificerade mål

Under militära och andra akuta omständigheter är det bara ledaren som tar ett snabbt beslut som alla andra måste följa; människor kanske föredrar förmågan att få veta vad de ska göra härnäst.

I tider av stress eller nödsituationer kanske vissa underordnade faktiskt föredrar en autokratisk stil där de får veta exakt vad de ska göra. Den autokratiska ledarstilen är mycket effektiv när tiderna är stressiga och beslutsprocessen är snabb.

Autokratiskt ledarskap är en gammal form av ledning där en ledare vanligtvis har fullständig kontroll över ett arbetsområde eller projekt. Även om det kan finnas andra personer som arbetar under honom, har dessa personer ingen relevant position i beslutsprocessen.

Småföretagare kan implementera denna form av ledarskap när verksamheten är relativt liten och ett begränsat antal anställda är tillgängliga. Även om en autokratisk stil anses vara mer traditionell och i vissa fall föråldrad form av ledarskap, erbjuder den fortfarande en mängd olika fördelar:

Total kontroll: Den största fördelen med den autokratiska regeln är att allt är under kontroll av den översta auktoriteten.

Autokratiskt ledarskap kan fungera bra för chefer på högsta nivå som föredrar att ha fullständig kontroll över en verksamhet. Eftersom beslutsprocessen är helt i chefens händer, upplever han inte stressen av att behöva förlita sig på hjälp utanför sitt arbetsområde för att slutföra projektet eller uppgiften.

För denna typ av individ kan det att ha fullständig auktoritet faktiskt resultera i minskad stress eftersom han har fullständig kontroll över sitt eget öde. Dessutom kan en välinformerad person ta ett mycket mer effektivt beslut jämfört med andra typer av ledarskapsstilar där alla fortsätter att ge sina expertråd som för det mesta är bra för ingenting.

Snabba beslut: En annan viktig faktor till förmån för envälde är att besluten fattas snabbt. Eftersom chefen eller ledaren själv är ansvarig för alla beslut så finns det inget slöseri med tid på att konsultera andra för att granska deras idéer. Den person som är ansvarig för beslutsfattandet gör själv allt tänkande och verkställande. En autokratisk ledarskapsstil kan vara effektiv i arbetsmiljöer där beslut måste fattas snabbt.

Det enda ansvaret vilar på ledaren, och han fattar beslutet utan att behöva rådfråga andra. I en verksamhet finns det ett behov av några snabba beslut i enlighet med marknadsförändringarna. Därför kan en autokratisk ledare snabbt analysera situationen väl och fatta alla relevanta beslut för välfärden för sin verksamhet på relativt kortare tid utan att förlita sig på andra.

En annan extra fördel med en autokratisk arbetsmiljö är att ledaren kan hålla en noggrann koll på sina arbetares aktiviteter. En autokratisk ledare är ständigt medveten om situationen omkring honom och har en idé om vad som skulle bli konsekvenserna.

Detta eliminerar tendensen för arbetare att ”slappa av” som kan uppstå med vissa milda ledningsstilar. Resultatet av detta kan bli ökad produktivitet och snabbhet, eftersom arbetare som hamnar på efterkälken snabbt identifieras och korrigerande åtgärder vidtas. Kvaliteten kan förbättras, eftersom arbetsgivaren har en klar uppfattning om vad han ska förvänta sig av sina anställda och deras arbete övervakas ständigt. Tidsslöseri minskar också, eftersom en ledare noga kan följa arbetet och prestationerna.

Nackdelar med autokrati

Den autokratiska stilen anses ofta vara den klassiska metoden. Det är en där chefen behåller så mycket makt och beslutanderätt som möjligt begränsad till honom eller henne.

Chefen rådfrågar oftast inte medarbetarna och får inte heller ge någon input i beslutsprocessen. Kommunikationsstilen för en autokratisk ledare beskrivs vanligtvis som ett sätt som inte deltar i någon diskussion eller utvärderingsaktiviteter av anställda. De berättar exakt vad de vill ska göras, vilket ibland kan vara frustrerande om chefen bara pratar med de anställda när de gör misstag och lite beröm ges.

I en autokratisk stil förväntas anställda endast lyda order utan att få några förklaringar. Motivationsmiljön skapas genom att skapa en strukturerad uppsättning belöningar och bestraffningar som i allmänhet inte är lika effektiva som bedömning från ledaren själv.

Eftersom beslutsfattandet bara är i händerna på en person, kan det skapa ett sällskap av zombies utan nya idéer. Den autokratiska stilen kan ibland skapa en miljö av rädsla och förbittring, vilket leder till hög omsättning och frånvaro, vilket kan hindra framstegen för alla företag, områden eller samhällen.

Att begränsa beslutsprocessen till en person kan dessutom leda till en brist på kreativa idéer som kan göra att företaget släpar efter andra som har ett ordentligt team av chefer som aktivt deltar i beslutsprocessen. Autokratiska ledare i allmänhet:

 • Litaar på hot och straff för att påverka sina anställda eller följare
 • Litaar inte på någon
 • Tillåter inte input från någon annan

Några andra nackdelar kan vara:

Ökad arbetsbörda: Autokratisk regel leder till en stor börda för ledaren eller chefen. Eftersom de tar fullt ansvar för teambeslut och granskning av ett teams arbete tenderar autokratiska ledare att förbli extremt upptagna, vilket oftast kan leda till hög stress och till och med hälsoproblem.

Andra ledarskapsstilar, som deltagande eller demokratiskt, fördelar en del av beslutsfattandet till vissa gruppmedlemmar. De delar ansvarar för tänkande, bearbetning och administrativ process. Eftersom denna ledare inte involverar någon annan i sitt beslutsfattande kan ingen annan verkligen hjälpa till med bearbetnings- eller inspektionsdelen.

Dåligt för högutbildade och motiverade arbetare: Få människor gillar att bli tillsagda vad de ska göra, särskilt de som redan är motiverade och förstår uppgiften. Även erfarna personer med relativ erfarenhet av flera år gillar inte att någon annan stör eller kontrollerar handlingar som är relaterade till deras område.

En autokratisk ledare som möter denna typ av grupp kommer att dämpa moralen och kommer att minska sitt teams kreativitet och produktivitet. Ibland kan autokrati leda till en ego-krock med de mycket erfarna och utbildade människorna. Autokratiska ledare i denna situation kanske inte fattar de bästa besluten eftersom de saknar gruppinsatser från gruppmedlemmar som har erfarenhet och kompetens. Ibland kan skillnaderna bli ännu värre och vissa kvalitetsarbetare kan till och med överväga att lämna jobbet.

Kommunikation på ett sätt utan feedback leder till missförstånd och kommunikationsavbrott, och det kan finnas många andra begränsningar som:

 • Det misslyckas med att utveckla arbetarens engagemang och motivation mot organisationens mål.
 • Det skapar problem med anställdas moral och produktion på lång sikt; på grund av deras missnöje och att de blir bittra.
 • Det är olämpligt när arbetskraften är mycket erfaren och kunnig om sina jobb och jobbet kräver lagarbete och samarbetsanda.

Slutsats

För- och nackdelarna med autokratiskt ledarskap är tydliga för vissa situationer. Det kan dock finnas vissa situationer eller nödsituationer där det finns behov av en stark ledare för att hålla ordning. Men under mindre stressiga omständigheter kan det vara bättre att diskutera en fråga innan du fortsätter.

Autokratiska ledare kanske inte är bra på kommunikation, men de har ibland de bästa idéerna. Å andra sidan måste autokratiska ledare ta fullt ansvar för resultaten. Även om detta kan göra de flesta av arbetarna olyckliga och känna sig undervärderade. Detta kan också leda till att vissa kvalitetsarbetare slutar jobbet.

Därför måste dynamiken i relationen i den professionella miljön förändras för att bli mer jämställd. Annars kan du ha en stark ledare utan anhängare eller medarbetare som inte har någon riktning. Därför måste man balansera allt hela tiden.

By Lars Hjälmered

Lämna ett svar

Relaterade inlägg