Tidningen Ångermanland: “Svenskt klimatinitiativ gör succé”

Den 20 juni hade jag en artikel om klimatfrågor i Tidningen Ångermanland:

 

För att vi ska klara klimatutmaningen krävs omfattande utsläppsminskningar av både långlivade växthusgaser och kortlivade klimatpåverkande ämnen, skriver Lars Hjälmerud (M).

? Klimatet är vår tids största miljöutmaning. Mycket av forskningen och de åtgärder som vidtagits mot klimatförändringarna är inriktade mot att minska koldioxidutsläpp. Det är viktigt eftersom koldioxid är den enskilt största källan till klimatförändringarna, men långt ifrån den enda.
Utöver de ämnen som liksom koldioxid har en mycket långvarig klimatpåverkan finns också flera kortlivade luftföroreningar som, trots sin korta uppehållstid i atmosfären, har en stor klimatpåverkan.
Hit hör sotpartiklar, ozon, och metan. Eftersom dessa ämnen är mer kortlivade får åtgärder som minskar utsläpp och bildning av dem en relativt snabb effekt. Sådana åtgärder är viktiga komplement till det långsiktiga arbetet med att minska utsläppen av koldioxid.
I februari tog Sverige därför initiativ till ett nytt globalt samarbete för att minska andelen kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar. På knappt fyra månader har den koalition som utöver Sverige bestod av Bangladesh, USA, Kanada, Ghana och Mexiko kommit att utökas med ytterligare nio länder, däri-bland samtliga G8-länder.
Det betyder att många fler nu är med och driver det viktiga arbetet för att minska de kortlivade klimatutsläppen.
Det innebär också att förutsättningarna för bättre folkhälsa, livsmedelsförsörjning och klimatpåverkan runtom i världen, har stärkts.
Beräkningar från FN visar att ett brett genomförande av 16 åtgärder mot kortlivade luftföroreningar kan leda till avsevärda förbättringar till år 2030.
Man uppskattar att 2,4 miljoner förtida dödsfall på grund av minskade luftföroreningar utomhus

och årliga skördeförluster av ris, majs, sojabönor och vete på 52 miljoner ton på grund av lägre halter av marknära ozon skulle kunna undvikas.
Beräkningar visar också att den globala uppvärmningen kan reduceras med upp till 0,5 grader till år 2050.
För att vi ska klara klimatutmaningen krävs omfattande utsläppsminskningar av både långlivade växthusgaser och kortlivade klimatpåverkande ämnen.
Internationella överenskommelser är en förutsättning och genom det nya samarbetet bidrar Sverige till att fler steg tas i rätt riktning.

Lämna ett svar