Enköpingsposten: "Bred syn på hållbarhet nödvändig "

Den 21 juni hade jag en artikel i Enköpings-Posten om förra veckans FN-konferens i Rio:

 

Därtill blir behovet av trendbrott inom världens miljöutmaningar, där klimatet är den enskilt största och kanske svåraste, allt större.?

I veckan anordnas FN:s globala konferens om hållbar utveckling, Rio +20, i Rio de Janeiro, Brasilien. Under tre dagar kommer tusentals deltagare från regeringar, parlament, näringsliv och frivilligorganisationer världen över att diskutera hur social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling kan vävas samman.
Det innebär stora utmaningar. Samtidigt som den ekonomiska utvecklingen har gjort att fler människor än någonsin har lämnat ett liv i fattigdom saknar många fortfarande tillgång till nödvändig sjukvård, arbete och social trygghet. Därtill blir behovet av trendbrott inom världens miljöutmaningar, där klimatet är den enskilt största och kanske svåraste, allt större.
Frågan om hur fortsatt fattigdomsbekämpande tillväxt kan kombineras med en omställning till en grön och inkluderande ekonomi kommer därför att bli avgörande under Rio +20. Grundläggande sociala och ekonomiska rättigheter är ofta en förutsättning för att miljöfrågor ska kunna prioriteras, precis som miljön i allra högsta grad påverkar människors möjlighet att få äta sig mätta och att kunna försörja sig.
En annan viktig del av konferensen är diskussionerna om de så kallade hållbarhetsmålen. Ambitionen är att dessa mål ska kunna ta vid efter 2015, slutdatumet för FN:s åtta millenniemål. Millenniemålen rörde viktiga områden som halverad fattigdom, att alla barn ska få rätt att

gå i grundskola och en minskad barnadödlighet. Drygt tio år senare kan vi också se att enorma framsteg har gjorts inom flera av dessa områden, även om mycket återstår att göra.
Inför arbetet med nästa generations globala mål är min förhoppning att de, till skillnad från millenniemålen –

kommer att fånga upp de delar av världen där fattigdom inte är det största problemet. Även om beslut om nya globala hållbarhetsmål ligger bortom Rio +20, är min förhoppning att konferensen kan lägga grunden för den process som krävs för att en internationell samsyn kring mål och åtgärder ska kunna uppstå.

Lämna ett svar