Stoppdatum i riksdagen – massor med förslag

I riksdagen finns något som kallas för stoppdatum. Detta är det sista datum på våren då regeringen kan lämna en proposition till riksdagen som ska behandlas före sommaren. Igår var det stoppdatum och regeringen lämnade då över en stor mängd förslag. Här kommer de förslag vi fick igår – det är tydligt hur alliansen steg för steg vill utveckla Sverige:

 • Prop. 93 Mål för framtidens resor och transporter
 • Prop. 127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m.
 • Prop. 138 Elevers och studerandes medverkan i arbetsmiljöarbetet, m.m.
 • Prop. 139 Vissa frågor om vårdnadsbidrag, m.m.
 • Prop. 147 Flyget i utsläppshandeln
 • Prop. 148 Säljstödjande finansiering
 • Prop. 150 Offentlighets- och sekretesslag
 • Prop. 151 Sekretess inom yrkeshögskolan
 • Prop. 154 Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande
 • Prop. 156 Sfi-bonus – försöksverksamhet för att stimulera nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska
 • Prop. 157 Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare
 • Prop. 158 Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna
 • Prop. 159 Vissa ändringar i lagen om elektronisk kommunikation
 • Prop. 160 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten
 • Prop. 161 Ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader – tredimensionella fastigheter i byggnadskomplex med gemensamma uppvärmningssystem
 • Prop. 162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat
 • Prop. 163 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi
 • Prop. 164 Oskäliga krav i börsers regelverk
 • Prop. 165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans
 • Prop. 168 Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna
 • Prop. 170 En sammanhållen svensk havspolitik
 • Prop. 171 Offentliga bidrag på lika villkor
 • Prop. 172 Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och överlåtelse av aktierna i Kasernen Fastighetsaktiebolag
 • Skr. 75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
 • Skr. 85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008
 • Skr. 114 Strategisk exportkontroll 2008 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
 • Skr. 137 Sveriges samarbete med Nato inom Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR), Partnerskap för fred (PFF) och krishanteringsinsatser
 • Skr. 166 2006 års sjöarbetskonvention
 • Skr. 167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder

Lämna ett svar