Självständiga lärosäten när universitet och högskolor upphör att vara myndigheter!

Idag presenterade regeringens utredare Daniel Tarschys förslag till att öka autonomin för landets universitet och högskolor. Det är väldigt spännande förslag som Tarschys kommer med. Han föreslår bland annat:

  • Lärosätena upphör att verka som statliga myndigheter – de blir istället offentliga organ med större frihet.
  • Självbestämmandet ökar – nyheter är bland annat att de framgent själva ska kunna bestämma över strategiska program och vetenskapliga profiler, motta donationer, äga egendom, bilda bolag och stiftelser samt sluta avtal med andra lärosäten däribland i andra länder.
  • Kvar blir anställningstrygghet, pensionsvillkor, studentinflytande och offentlighetsprincip.
  • Lärosätena kommer framgent att styras genom långsiktiga avtal med staten istället för dagens korta, årliga regleringsbrev.

Tarschys förslag går nu på remiss. Alla ska få komma till tals. Därefter ska remissvaren behandlas, eventuella modieringar göras, och juristerna i lagrådet ska få säga sitt innan en proposition, ett förslag, läggs på riksdagens bord.

Jag har ännu inte läst hela utredningen, bara skummat och läst vissa delar. Spontant ska jag säga att Tarschys landat riktigt bra. Detta är bra, angelägna och, tror jag, efterfrågade förändringar. Förslagen ger lärosätena fler möjligheter och en större långsiktighet.

Noterbart är också att den nya “offentligrättsliga form” som föreslås innebär att kravet på svenskt medborgarskap för att sitta i ett lärosätes styrelse hävs. Visst, en liten fråga i sammanhanget men också en symbol för hur pass reglerad verksamheten är idag. Om exempelvis Göteborgs Universitet finner en lysande utländsk person till sin styrelse, kan de idag inte rekrytera honom eller henne oavsett akademiska eller andra meriter!

Mer information om utredningen samt dess betänkande (förslag) finns på regeringens webbplats.

Lämna ett svar