Vässad statlig inspektion av skolor!

Idag ställde jag en fråga i Riksdagens frågestund till Skolminister Jan Björklund. Jag undrade vilka åtgärder han tänkte vidta för att utveckla den statliga utbildningsinspektionen.

En vass statlig skolinspektion är en avgörande pusselbit för att säkerställa goda skolresultat och verksamhetsutveckling i skolan. Nationell likvärdighet förutsätter att staten inte bara fastställer läroplaner och kursplaner, utan också systematiskt följer upp och granskar om målen nås.

Skolverket fick 2003 i uppdrag att under 6 år inspektera samtliga 5800 skolor i Sverige. Detta utvecklades av den nya regeringen så att varje skola ska granskas vart tredje år. Detta är en bra början, mer behöver göras:
Det tar idag för lång tid för Skolverket att blir klara med en granskningsrapport.
Rapporterna innehåller vanligen alltför otydliga bedömningar.
Och man använder alltför för få yrkesverksamma lärare i bedömningarna.

Björklund köpte det mesta av resonemanget, läs också på Riksdagens hemsida:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1119&iid=0980316377627

Högskoleverket (HSV) arbetar med motsvarande granskningar av utbildningar på universitet och högskolor. HSV har färre medarbetare än Skolverket, men knyter istället till sig expertis i en myckets tor utsträckning. Detta borde även Skolverket göra. Yrkesverksamma lärare skulle därmed kunna bidra i inspektionerna med nylig skolerfarenhet och samtidigt kunna ta med sig nytta och erfarenheter från inspektionerna till sin skola.

Arbetet fortsätter!

Lämna ett svar